From the Annals of Progreso

Saluto de Adyunto QUARFOOD

[From Progreso tomo VIII nro. 81, januaro 1931.]

A Sro Sekr. A. Matejka, Villemomble, Francia.

Me lektis pri la decido rivivigar Progreso kun maxim granda joyo. Separita ni falias, unionita ni vinkos! La kolektita energio dil Idistaro certe igos la nova Progreso tre reprezentiva ed efikoza. Ol facos forta impreso ad omna nova adheranto pri la valoro di nia movo.

Me preferus, ke Progreso konsistus ek du diferanta parti: un, strikte neutrala, qua reprezentus la l'oficala Ido ed U.L.I. ed olua aferi; ed un, en qua la signatinti dil artikli ipse responsas pri la kontenajo e, adminime komence parte o tote anke pri l'imprimkusti. Ta parto esez libera forum por omno quo esas lektinda. En olu me dezirus lektar Ido adaptita a maxim diversa literaturspeci, peci quala ti en l'anciena Progreso e Hungaria, quala ti en Mikra Buletino, Ido-Kuriero, L'Idisto Katolika ed en l'extreme interesanta Jurnalo Internaciona. Ol devus kontenar omna publikigaji ecepte libri propre dicita. Me tre regretus, se la kontenajo di J.I. cesus aparar o se ol ne aparus en la organo, qua prefere reprezentas Ido. Me ne povas komprenar ke la kontenajo di J.I. esus tro desfacila o ke ol ne havus sua publiko tre utila por Ido. Lo kontrea semblas a me esar fakto: ke ni til nun ne povis adherigar la granda publiko per ne ofrar ad ica ul literaturo sat atraktiva pri la problemi di nia tempo, per ne havar irga «interna ideo». Ica devas esar por Ido ne specala kredo, liberala o konservativa, ma esar spegulo por la penso di nia epoko maxim multe posible.

Nur gramatikala diskuti ed interna problemi interesas poki, on devas donar ulo anke a ti, qui judikas la mondolinguo kom moyeno por amuzo, cienco e generala kulturo.

Me sustenos tala nova Progreso kun joyo segun povo e deziras ad olu granda prospero.

S. QUARFOOD,
Prezidero dil Akademio.James Chandler 25-Jul-00