From the Annals of Progreso

Saluto de Prof. ROZE

Itere en sua propra hemo!

[From Progreso tomo VIII nro. 81, januaro 1931.]

Omnu, qua multe voyajis, savas quante tedanta es la vivo en hoteli, albergi, hospici, e ke - on pardonez mea kelketa nediskreteso - mem la sejorno che la maxim bona ed aminda amiki tandem «pozas su a l'osti». Pos omna tala nekomod aventuri e trubli, la flanero savas, ke «nulloke es tam bona kam heme».

Anke Ido en l'interimo trovesis quaze sur voyajo yarlonga. Or, quankam Mondo, Ido, Bulletin Français-Ido, Jurnalo Internaciona, O. I., O. B., Ido-Kuriero ed altri esis, e parte ankore es hoteli, albergi e hospici famoza e agnoskind pro sua komplezem gastigemeso. Ido mem che ica bon amiki sentadis su nur kom gasto e pasanto, ed experiencis omna ta nekomodesi e «minusi» voyajal.

Ma nun olu itere arivis en sua hemo. Progreso rivivigesis. Por ke Ido ne plus partoprenez la fato dil Greka driadi, prosperante nur tam longe kam l'arboro vivis, sur la gastigema branchi di qua li sejornis, Ido bezonas sua tota propra, unika e konstant organo.

Esez do ica riarivo di Ido en sua propra hemo benediktita e kovrita ne nur per nia bondeziri e saluti, ma anke kronizita per la maxim splendida sucesi en la futura pazi e fazi mondlingual di nia sonora Idiomo. Omnu esforcez segun sua doti e moyeni, igar la hemo di Ido maxim komoda ed agreabla, tala ke «nulloke es tam bona kam heme».

Riga, la 8ma oktobro 1930.

Prof. Janis ROZE.James Chandler 1-Aug-00