From the Annals of Progreso

Saluto de Prof. LEAU

[From Progreso tomo VIII nro. 81, januaro 1931.]

Me cadie kun granda joyo salutas la riaparo di Progreso. En ta revuo, dum plura yari, sur principi longe meditata e solide establisita, elaboresis la linguo internaciona Ido, rezultajo di la esforci di multa serchema e ciencoza homi qui ageme kun laboris sub la direktado nefatigebla, ardoroz e reguloza di mea amiko Couturat.

Ta eminenta homo ne laboris vane. No! Ciencal laboro ne es deceptiva tasko di l'intelekto qua persequas kimeri e su nutras per iluzioni. Ol es fekund en olua propra feldo, e lo parturita da ta klar e lucida kapi es precoza heredajo.

La rinaskinta Progreso, revuo exkluzive linguala, esez la labor-instrumento por la plurichigo e la perfektigo di la linguo, segun la docaji dil experienco. Tasko necesa e digna de la talento e de la devoteso di la ciencoz Idisti.

Linguo es per su ipsa vehilo indiferent al paroli quin ol portas e dissemas. Tamen, es tre dezirinda ke Ido esez por la homi faktoro di paco, dissemante tra mondo idei di vereso, yusteso, e di ta afecionoza frateso quan la Kristanismo nomizis karitato.

L. LEAU,
Ex-Sekretario di la Delegitaro,
Ex-viceprezidanto di la direktanta komitato di U.L.I. (sistemo Ido),
Profesoro en l'Universitato di Nancy.


James Chandler 20-Jun-00