Ido - Novial (1930) Comparative Texts (2)

On this page you will find the second Ido-Novial comparative text. See first text for version information.

IdoNovial
Tre poka vorti es bezonata por explikar pro quo London, cent yari de nun, esos tre simila a quale ol es nun, o prefere, nam me mustas glitar aden profetala pasinto, pro quo London, kande mea naraco komencas, esis tre simila a quale ol esis dum ta envidiinda dii kande me ankore vivis. Tre poki vordes es besonat por tu explika pro quum London, sent yares fro nun, ve es tre simil a kalim lu es nun, o preferim, den me mus glida en profetal pasatum, pro quum London, kand men naratione komensa, esed tre simil a kalim lu esed durant ti enviindi dies kand me ankore vivad.
La kauzo povas asertesar per un frazo. La homi absolute perdis fido pri revolucioni. Omna revolucioni esas doktrinala - quala la franca, o ta qua introduktis kristanismo. Nam sequas de komuna raciono ke on ne povas renversar omna existanta kozi, kustumi, e kompromisi, ecepte se on kredas ulo exter li, ulo pozitiva e deala. Or, Anglia, dum ica yarcento, perdis omna kredo pri ico. Ol kredis kozo nomizita Evoluciono. Ed ol dicis, "Omna teoriala chanji finis per sango ed enoyo. Se ni chanjus ni mustus chanjar lente e sekure, quale l'animali. La revolucioni di naturo es le sola sucesoza. Esabas nula konservema reakto favoranta kaudi." Li kause pove bli aserte per un satse. Li homes absolutim perdad fido pri revolutiones. Omni revolutiones es doktrinal - kom li fransi, o ti kel introdukted kristanisme. Den seku fro komun ratione ke on non pove renversa omni existanti koses, kustomes, e kompromises, exept si on kreda kelkum exter lus, kelkum positiv e deal. Or, Anglia, durant disi sekle, perdad omni kredo pri disum. Lu kredad kose nomat Evolutione. E lu dikted "Omni teorial chanjos ha fina per sange e enoyo. Si nus vud chanja nus vud mus chanja lentim e sekurim, kom li animales. Li revolutiones de nature es li sol suksesosis. Ha es nul konservativ reakto favoranti kaudes."
E kelka kozi ya chanjis. Kozi pri qui on poke pensis desaparis. Aferi qui ne ofte eventabis, tote ne eventis. Do, exemple, la reala povo material qua guvernis la lando, la soldati e polico, mikreskis plu e plu, e fine desaparis preske tote. La homi kune povabus ekpulsar la poka policisti dum dek minuti: li ne agis lo, pro ke li ne kredis ke li profitus irgaquante per lo. Li perdabis fido pri revolucioni. E kelki koses ya chanjad. Koses pri kel on pokim pensad desaparid. Aferes kel non had ofte eventa, totim non eventad. Dunke, exemplim, li real povo material kel guvernad li lande, li soldates e polise, mikreskad plu e plu, e finalim desaparid preske totim. Li homes kunu vud ha pove ekpusha li poki polisistes durant dek minutes: les non did, pro ke les non kredad ke les vud profita unque per lum. Les had perda fido pri revolutiones.
Demokratio esis mortinta; nam nulu esis desquieta pro ke la guvernerio guvernis. Anglia esis nun preske despotismo, ma ne heredala. Ulu en la ofical klaso igesis Rejulo. Nulu suciis pri quale: nulu suciis pri qua. Il esis nur sekretario universala. Demokratia esed morit; den nule esed desquieti pro ke li guvernamente guvernad. Anglia esed nun preske despotisme, ma non heredali. Kelke in li ofisial klase blid fika Rego. Importad a nule qualim: importad a nule que. Lo esed nur sekretarie universal.
Tamaniere eventis ke omno en London esis tre tranquila. Ta nepreciza e kelke depresita dependo sur l'evento di aferi quale li sempre eventabas, quo es che omna Londonani humoro, divenabis supozata kondiciono. Esis vere nula motivo pro quo irga homo facus ulo ecepte to quon lu facabis dum l'antea dio. Timan eventad ke omnum en London esed tre tranquil. Ti vagi e kelkim depreset dependo sur li evento de aferes kalim lus ha sempre eventa, kel es che omni Londonanes humore, had deveni suposit konditione. Esed verim nul motive pro quum ul home vud fa ulum exept tum kel le had fa durant li antei die.
De "La Napoleon di Notting Hill" da G. K. Chesterton. Fro "Li Napoleon de Notting Hill" da G. K. Chesterton.

Back to International Auxiliary Languages


Page hosted by Yellow Internet.
James Chandler 1997.